KVKK Metni

Damla İnsan Kaynakları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından hazırlanmış olup, kişisel verilerinize verdiğimiz önem doğrultusunda siz kullanıcılarımızı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında, kişisel verilerinizin tarafımızca nasıl ve neye dayanarak toplandığı, nasıl işlendiği, hangi kişilere hangi amaçlarla aktarıldığı ve bunlara ilişkin haklarınızın olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 

I. VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, işbu metinde açıklanan amaç ve kapsamda işlenmekte ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Veri Sorumlusuna ait detaylı bilgilendirme için tıklayınız.

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, İnternet Sitesi üzerinden verdiği hizmetlere (“Hizmetler”) bağlı olarak; İnternet Sitesi ve kullanıcıların İnternet Sitesi üzerinden erişim sağladığı performans değerlendirme yazılımı (“Platform”) aracılığıyla otomatik yöntemlerle elektronik olarak toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen ve aşağıda tüm süreçler için detaylandırılmış kişisel verileriniz, yalnızca Kanun’un 5’inci maddesinin (c) bendinde belirtildiği şekliyle İnternet Sitesi kullanıcı sözleşmesinin (“Sözleşme”) kurulması ve Sözleşme gereğince Hizmetlerin ifasıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle Sözleşmenin tarafı olarak sizlere ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Kullanıcı Sözleşmesinin tam metni için tıklayınız.

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN HİZMETLERİN SUNULMASI SIRASINDA İŞLENMESİ

1. ÜYELİK VE E-BÜLTEN KAYIT

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından işlenen kullanıcılarımıza ait kişisel veriler, sunulan hizmet sırasında kullanıcıların verilerinin işlendiği süreçler bazında ayrı şekilde değerlendirilmiştir:

Siz kullanıcılarımızın Platform’a üye olmak istemeniz halinde sizden; İsim-Soyisim, Kurumsal e-posta adresi, Şirket Telefonu, Firma Adı, Şifre kişisel verilerinizi İnternet Sitesi üzerinde yer alan forma girmeniz beklenmektedir.

Ardından belirttiğiniz kurumsal e-posta adresine üyelik onay e-postası gelir ve bu e-postadaki üyelik onay linkine tıklandıktan sonra, kayıt işlemi tamamlanır ve 14 (ondört) günlük ücretsiz kullanım süresi başlar.

Siz kullanıcılarımızın e-bülten'e kayıt olmak istemeniz halinde sizden; İsim-Soyisim, Kurumsal e-posta Adresi, Firma Adı, İş Ünvanı kişisel verilerinizi İnternet Sitesi üzerinde yer alan forma girmeniz beklenmektedir.

İnternet Sitesi üzerinden üyelik formunu veya e-bülten formunu doldurmanız halinde, yukarıda listeli kişisel verileriniz DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından; ”Sözleşmenin kurulması ve İnternet Sitesi dahilindeki iş süreçlerinin yürütülmesi” amacıyla işlenmektedir.

 

2. VERİ PAYLAŞIMI

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, talep edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için bilgilerinizi; kargo, ücret aktarımı , sözleşme ve imza süreçleri gibi amaçlarla 3üncü taraflarla paylaşabilir. Bu paylaşım, sadece alacağınız hizmetin sınırları dahilindedir, verileriniz başka bir amaçla 3üncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Platform’a girilecek yukarıda listeli Çalışanlar’a ait kişisel veriler DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından; ”Sözleşmenin ifası ve İnternet Sitesi dahilindeki iş süreçlerinin yürütülmesi” amacıyla işlenecektir.

Her ne kadar siz kullanıcılarımızı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirsek de, DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, firmanızın verdiği yetkiye dayanarak veri işleyen sıfatıyla gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyeti hakkında çalışanlarını ayrıca bilgilendirme yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

 

3. TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

Kullanıcılarımız Platform’a veya e-bültene üye olduktan sonra kendilerine 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 15 Temmuz 2015 tarihli Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 04 Ocak 2020 tarihli Ticari̇ İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve 4 Aralık 2020 tarihli Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında hizmet sağlayıcı sıfatıyla ticari elektronik ileti (e-posta, telefon araması) gönderilmektedir. Ancak bu iletiler tacirden tacire ise izne tabi değildir.

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI kullanmanız halinde tüm yukarıda belirtilen veriler yurt içinde bulunan sunuculara Kanun’un 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (e) bendi kapsamında İnternet Sitesinde kullanılan verilerin Kanun’a uygun ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aktarılmaktadır.

 

V. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ, SAKLANMASI VE İMHASI

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli tedbir ve kontrolleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta ve/veya yaptırmaktadır.

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, Kanun’un 12’inci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler, DAMLA İNSAN KAYNAKLARI o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak İnternet Sitesi’nin ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla İnternet Sitesi’nde gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VI. KULLANICILARIMIZIN VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİ SIFATIYLA SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, Kanun’un 11’inci maddesi ile ise kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda İnternet Sitesi ve Platform üzerinden kişisel verileri işlenen veri sahibi ilgili kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun’un 28’inci maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahibi ilgili kişiler bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi,

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

- Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

VII. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ BAŞVURULARI

Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi İnternet Sitesi üzerinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formunu doldurarak ve form üzerinde yer alan yöntemlerden birini kullanarak DAMLA İNSAN KAYNAKLARI’a iletebilirsiniz. İlgili başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname başvuru evrakı ile birlikte DAMLA İNSAN KAYNAKLARI’a sunulmalıdır.

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, iletilen usulüne uygun talepleri en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir.

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına başvuru sahibi ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, başvuru sahibi ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. DAMLA İNSAN KAYNAKLARI aşağıda yer alan hallerde başvuru sahibi ilgili kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,

- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

- Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. · Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,

- Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,

- Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması,

 

Kişisel veri sahibi Kanun’un 14’üncü maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; DAMLA İNSAN KAYNAKLARI cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

VIII. VERİ SORUMLUSUNA AİT BİLGİLER

Ticari Unvan : Damla İnsan Kaynakları Ltd Şti

Adres : Halaskargazi Cd. No:109 Kat:5 Osmanbey - Şişli / İSTANBUL

E-posta : info@damladanismanlik.com

Mersis No : 0269036782600010

Telefon : 0212 291 53 56

 

DAMLA İNSAN KAYNAKLARI işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu aydınlatma metni 31.12.2021 tarihli olup, DAMLA İNSAN KAYNAKLARI tarafından kısmen veya tamamen güncellenmesi halinde yürürlük tarihi itibariyle İnternet Sitesi aracılığı ile yayımlanarak ilgili kişi kullanıcıların erişimine sunulacaktır.